Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2015

Thứ ba - 23/06/2015 04:36
Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ mới.
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                          
Số: 493/QĐ-UBND                  Sơn La, ngày 05 tháng 3  năm 2015
        
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ mới
 
 
 
 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển trong thời kỳ mới;
Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-TU ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình hành động số 23-CTr/TU của Tỉnh ủy Sơn La về Chương trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;
Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 145/TTr-VHTTDL ngày 03 tháng 02 năm 2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển trong thời kỳ mới.
Điều 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ban, ngành, có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này; hướng dẫn kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Chương trình hành động này, định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tiến độ và kết quả thực hiện hàng năm.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành có liên quan;
- Lưu: VT.VX.HA.40b.

 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
Phạm Văn Thủy
 
 
 ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ mới
(Ban hành kèm theo Quyết định số 493/QĐ-UBND
ngày 05 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La)
 
 
 

I. MỤC TIÊU
1. Tổ chức thực hiện thành công điều chỉnh, bổ sung hệ thống quan điểm, mục tiêu, định hướng và giải pháp phát triển du lịch tỉnh Sơn La phù hợp với Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam và vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ; với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển du lịch nói riêng và kinh tế xã hội tỉnh Sơn La nói chung trong giai đoạn 2015 - 2020. Trên cơ sở định hướng phát triển du lịch Sơn La theo cụm là Trung tâm du lịch thành phố Sơn La, Trung tâm du lịch Mộc Châu và Trung tâm du lịch Quỳnh Nhai.
2. Phấn đấu đến năm 2020, du lịch Sơn La cơ bản trở thành ngành kinh tế có vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế toàn tỉnh tạo tiền đề đến năm 2030 là ngành kinh tế có vị trí quan trọng, với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ; sản phẩm du lịch chất lượng, đa dạng, có thương hiệu, có sức cạnh tranh mang đậm bản sắc văn hoá các dân tộc Sơn La, thân thiện với môi trường đưa Sơn La trở thành một trong những địa bàn trọng điểm về du lịch của cả nước.
3. Phát triển du lịch dựa trên sự phát huy nội lực, sức mạnh tổng hợp của các ngành, các thành phần kinh tế; Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực cả trong và ngoài tỉnh đầu tư phát triển du lịch; phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh về du lịch của các tỉnh Sơn La.
4. Kế hoạch hành động đảm bảo tính khả thi, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2015.
II. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
1. Nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển Du lịch

 
TT Nội dung nhiệm vụ Đơn vị
tham mưu đề xuất
Đơn vị
 phối hợp thực hiện
Thời gian thực hiện
1 Tham gia, tổ chức các hội chợ, triển lãm về du lịch trong và ngoài tỉnh Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch   2015 - 2020
2 Xây dựng việc liên kết vùng, hình thành các tour, tuyến du lịch nội tỉnh, liên tỉnh Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch   2015 - 2020
3 Tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, vận động các cá nhân, tổ chức tự giác và tích cực tham gia xã hội hoá trong hoạt động du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Sở Thông tin và Truyền thông;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Sơn La.
2015 - 2020
4 Tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về du lịch và hiệu quả hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch Sở Thông tin
và Truyền thông
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 2015 - 2020
5 Xây dựng, tổ chức phát hành định kỳ các chuyên mục nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về du lịch Đài Phát thanhvà Truyền hình tỉnh - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 2015 - 2020
6 Xây dựng, tổ chức phát hành các chuyên mục nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về du lịch Báo Sơn La - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 2015 - 2020
2. Tăng cường sự hỗ trợ của Nhà nước trong phát triển Du lịch
TT Nội dung nhiệm vụ Đơn vị tham mưu đề xuất Đơn vị phối hợp thực hiện Thời gian thực hiện
1 Xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La. Sở Kế hoạch và Đầu tư - Sở Tài Chính;
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở NN và PTNT
- Ngân hàng Nhà nước;
- Cục Thuế tỉnh;
2015
2 Xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ của Nhà nước cho các doanh nghiệp đầu tư vào các dự án du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La Sở Kế hoạch và Đầu tư - Sở Tài Chính;
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Nông nghiệp và PTNT
- Ngân hàng Nhà nước;
- Cục Thuế tỉnh;
2015 - 2016
3 Xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển các bản văn hoá, du lịch cộng đồng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài Chính;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Nông nghiệp và PTNT
- Cục Thuế tỉnh;
2015 - 2016
4 Xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
2015 - 2016
 
3. Tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm an ninh, an toàn để thu hút khách và phát triển du lịch

 
TT Nội dung nhiệm vụ Đơn vị tham mưu đề xuất Đơn vị phối hợp thực hiện Thời gian thực hiện
1 Rà soát, nghiên cứu, đề xuất các phương án liên quan đến công tác quản lý xuất nhập cảnh gắn với bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, đồng thời cải tiến việc quản lý theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách du lịch quốc tế đến Sơn La. Công an tỉnh - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
 - Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Sở Ngoại Vụ.
2015 - 2016
2 Tập trung triển khai phát triển, nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông toàn tỉnh nói chung và các khu vực trọng điểm phát triển du lịch nói riêng. Sở Giao thông Vận tải - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 2015 - 2020
3 Tăng cường công tác quản lý và cấp giấy xác nhận cho các phương tiện giao thông đường bộ, đường thuỷ đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch. Sở Giao thông Vận tải - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 2015 - 2020
4 Tham mưu, tổ chức mở rộng thị trường du lịch quốc tế; đa dạng hoá, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của các sản phẩm, dịch vụ du lịch; Xây dựng chính sách phù hợp khuyến khích thị trường nội địa phát triển, phát động và thực hiện tốt cuộc vận động "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Sở Công thương;
- Các sở, ban, ngành có liên quan
2015 - 2020
4. Hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp
TT Nội dung nhiệm vụ Đơn vị tham mưu đề xuất Đơn vị phối hợp thực hiện Thời gian thực hiện
1 Tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm nâng mức ưu đãi đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh các lĩnh vực khách sạn, lữ hành, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng - Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Sở Tài Chính.
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Ngân hàng Nhà nước;
- Cục Thuế tỉnh;

 
2015 - 2016
2 Rà soát, tham mưu, kiến nghị đối với việc giảm thuế sử dụng đất và tiền thuê đất đối với các dự án đầu tư cơ sở lưu trú, khu du lịch sử dụng nhiều diện tích cho không gian cảnh quan - Sở Tài Chính;
- Cục Thuế tỉnh;

 
- Sở Tài nguyên và môi trường;
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
2015 - 2020
3 Tham mưu đề xuất hỗ trợ khôi phục làng nghề truyền thống phục vụ du lịch, tăng thu nhập cho người dân. - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;
 
- Sở VHTTDL;
- Các sở, ban,  ngành liên quan
2015 - 2020
4 Tham mưu đề xuất gắn kết nông nghiệp với du lịch. Xây dựng mô hình du lịch nông nghiệp (xã Chiềng Yên - Vân Hồ; thị trấn Nông trường - Mộc Châu) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn -  Sở VHTTDL;
- Các sở, ban,  ngành liên quan
2015 - 2020
5. Tăng cường quản lý nhà nước về du lịch
TT Nội dung nhiệm vụ Đơn vị tham mưu đề xuất Đơn vị phối hợp thực hiện Thời gian thực hiện
1 Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Các sở, ban, ngành liên quan 2015 - 2020
2 Tập trung kiện toàn, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn toàn tỉnh Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Các sở, ban, ngành liên quan 2015 - 2020
3 Xây dựng, triển khai các biện pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch; nghiên cứu giải pháp tổ chức lực lượng để bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch Công an tỉnh   
- Các sở, ban, ngành liên quan
2015 - 2020
4 Tăng cường công tác quản lý các phương tiện tham gia vận chuyển khách du lịch phải đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh an toàn, có thái độ thân thiện, tổ chức thông tin hướng dẫn, hỗ trợ khách du lịch bảo đảm thuận tiện Sở Giao thông Vận tải - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 2015 - 2020
5 Tăng cường công tác quản lý bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho khách du lịch tại các cơ sở lưu trú du lịch và khu điểm du lịch; Sở Y tế - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 2015 - 2020
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch hành động chịu trách nhiệm xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể từng nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, hiệu quả và chất lượng.
2. Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Sơn La kiểm tra, đôn đốc và báo cáo Thường trực UBND tỉnh việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.
3. Chậm nhất ngày 15 tháng 11 hàng năm, đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện những nhiệm vụ được giao về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Sơn La tổng hợp, báo cáo Thường trực UBND tỉnh./.
 

 
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
Phạm Văn Thủy
 
 

Tác giả bài viết: Admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bản đồ Sơn La
Phản ánh
Phản ảnh
Thống kê
Thống kê truy cập: Đang truy cập: 7 Máy chủ tìm kiếm: 2 Khách viếng thăm: 5 Hôm nay: 2,781 Tháng hiện tại: 138,279 Tổng lượt truy cập: 4,000,644
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây